Algemene voorwaarden

Artikel 1:  Algemeen

 1. Onder All-in Crystal in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, All-in Crystal, gevestigd te Ootmarsum, Nederland. All-in Crystal staat ingeschreven in het handelsregister te Enschede, Kvk-nummer 08159496. 
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen All-in Crystal en een Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met All-in Crystal, voor de uitvoering waarvan door All-in Crystal derden dienen te worden betrokken. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. All-in Crystal en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 8. Indien All-in Crystal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2:  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door All-in Crystal in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van All-in Crystal totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met All-in Crystal gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 3:  Aansprakelijkheid

 1. Indien All-in Crystal aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. All-in Crystal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat All-in Crystal is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
 3. All-in Crystal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van All-in Crystal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan All-in Crystal toegerekend kunnen worden; 
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 5. All-in Crystal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 
 6. Indien All-in Crystal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van All-in Crystal beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 7. De aansprakelijkheid van All-in Crystal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van All-in Crystal of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 4:  Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens All-in Crystal en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 5:  Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart All-in Crystal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan All-in Crystal toerekenbaar is. 
 2. Indien All-in Crystal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden All-in Crystal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is All-in Crystal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van All-in Crystal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 6:  Intellectuele eigendom

 1. All-in Crystal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. All-in Crystal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7:  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij All-in Crystal partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.